Start | Aktualności | Dokumenty | Laser | Projekt | Współpraca | NCBJ


Konsorcjum POLFEL
Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest ośrodkiem wiodącym w Konsorcjum
WAT - specjalizuje sie w laserach i optyce
PW - specjalizuje sie w elektronice
Udział NCBJ w światowych eksperymentach
LHC - najbardziej złożona maszyna na Ziemi
CMS - detektor na akceleratorze LHC
XFEL - projekt największego budowanego obecnie lasera FEL na świecie

FLASH

Hamburski laser FEL pracujący w zakresie UV
Akcelerator ciężkich jonów w GSI
Detektor na akceleratorze FAIR
Udział NCBJ w programach i projektach naukowych
EuroFEL (dawniej IRUVX FEL Network) to rozproszona infrastruktura badawcza składająca się z kilku europejskich laserów na swobodnych elektronach (FEL). Nazwa IRUVX odwołuje się do różnych długości fali światła komplementarnych laserów: podczerwieni (IR), ultrafioletu (UV) i promieniowania rentgenowskiego (X). Obecnie sieć składa się z pięciu laserów: jeden już działający (FLASH, DESY, Hamburg), jeden w budowie (FERMI, Elettra, Trieste), dwa w zaawansowanym stadium projektowych (4GLS @ Daresbury BESSY w Berlinie) i jeden w fazie koncepcyjnej (Max Lab in Lund).
POLFEL od niedawna wchodzi w skład Europejskiego Stowarzyszenie eksperymentów FEL - EuroFEL

Europejskie Strategiczne Forum do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum for Research Infrastructures) to międzynarodowe ciało skupiające przedstawicieli ministerstw nauki z krajów Unii Europejskiej. W 2006r ESFRI opublikowało listę 35 infrastruktur badawczych, kluczowych dla rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Stowarzyszenie EuroFEL, a tym samym i POLFEL, jest na liście ESFRI -Strategicznych infrastruktur badawczych Europy

NCBJ realizuje wiele projektów wchodzących w skład 7-go Programu Ramowego (FP7)
NCBJ bierze udział w zadaniach 10.4 i 10.6 projektu EuCard, wchodzącego w skład 7-go Programu Ramowego (FP7)
Współpraca z ośrodkami
Europejskie laboratorium atomistyki

DESY (Deutsches-Elektronen-Synchrotron) wiodącym niemieckim instytutem budującym w międzynarodowej kolaboracji najwiekszy na świecie laser FEL - X-FEL. W ośrodku tym projektowane są i budowane urządzenia przyspieszające cząstki - akceleratory, wykorzystywane do badań przez uczonych z wielu uniwersytetów i instytutów naukowych. Prowadzi się tu badania podstawowe z dziedziny fizyki cząstek elementarnych i wysokich energii a także prace badawcze z innych dziedzin przy wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego.
W eksperymentach fizyki cząstek elementarnych i wysokich energii bierze udział ok. 1200 fizyków - gości z 25 krajów. W tematyce tej wykorzystywana jest HERA - akcelerator kołowy przyspieszający elektrony i protony. HERA obsługuje 4 eksperymenty: H1 zderzeń przeciwbieżnych wiązek elektronów i protonów
ZEUS zderzeń przeciwbieżnych wiązek elektronów i protonów
HERMES zderzeń wiązki elektronów z nieruchomą tarczą wewnętrzną
HERA B zderzeń wiązki protonów z nieruchomą tarczą wewnętrzną
W hamburskim laboratorium promieniowania synchrotronowego HASYLAB przeprowadzane są badania przy użyciu promieniowania synchrotronowego. Uczestniczy w nich 1700 naukowców z 29 krajów, którzy korzystają z promieniowania synchrotronowego, powstającego w urządzeniu akumulującym elektrony i pozytony DORIS. Promieniowanie to otrzymywane jest z dziesięciu specjalnych zestawów elektromagnesów, tzw. "wigglerów" i "ondulatorów", oraz z dwunastu elektromagnesów dipolowych.

Wiodący szwajcarski instytut naukowy

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (C) 2012